пн-пт 8:00 - 20:00
сб-нд 9:00 - 19:00
м. Буча, вул. Пушкінська, 59-б
м. Ірпінь, вул. Соборна, 118/19
(04597) 40 0 59
(096) 154 91 11
(093) 080 92 22

Дитяча неврологія

Дитячий нев­ро­лог - це лікар, який діагно­стує і лікує за­хво­рю­ван­ня цен­траль­ної і пе­ри­фе­рич­ної нер­во­вої си­сте­ми, а так са­мо функціональні нев­ро­логічні по­ру­шен­ня у дітей.

Ко­ли необхідно звер­ну­ти­ся до дитя­чо­го нев­ро­ло­га:

Для дітей до 1 ро­ку:

 • За­не­по­коєння но­во­на­род­же­них, по­га­ний сон;
 • Тре­мор підборіддя і ру­чок при про­буд­женні, плачі і навіть у спокійно­му стані;
 • Часті відриж­ки;
 • При­тис­нен­ня паль­чиків при ходьбі «нав­шпинь­ки» і при опорі на всю сто­пу;
 • Су­до­ми при підви­щенні тем­пе­ра­ту­ри тіла.

У стар­шо­му віці:

 • Стом­лю­ваність, ро­здра­ту­ван­ня;
 • Відсутність нор­маль­них кон­тактів з од­нолітка­ми;
 • Неуважність, неуспішність у школі;
 • По­га­ний сон.

Пла­но­вий огляд дитя­чо­го нев­ро­ло­га дітям груд­но­го віку про­во­дить­ся в 3, 6, 9 місяців та 1 рік, після од­норічно­го віку - щорічно.

Як відбу­вається прий­ом дитя­чо­го нев­ро­ло­га в ме­дич­но­му центрі «СантаЛен»:

 • За час кон­суль­тації лікар вислу­хає батьків ма­лю­ка, про­ве­де нев­ро­логічний огляд ма­лень­ко­го пацієнта, пе­ревірить ко­ор­ди­націю, м'язо­ву си­лу, чут­ливість і зір;
 • Для підтвер­джен­ня діаг­но­зу і визна­чен­ня так­ти­ки ліку­ван­ня ча­сто необхідно про­ве­ден­ня діагно­стич­них про­це­дур, на­при­клад: оф­таль­мо­скопії (огляд оч­но­го дна), ней­ро­со­но­графії (уль­тра­зву­ко­ве досліджен­ня го­лов­но­го моз­ку), до­пле­ро­графії су­дин шиї та го­ло­ви або іншо­го об­сте­жен­ня;
 • Потім лікар ви­став­ляє діаг­ноз і при­зна­чає необхідне ліку­ван­ня. Це мо­же бу­ти прий­ом лікарсь­ких пре­па­ратів, ма­саж, ліку­валь­на фізкуль­ту­ра або фізіоте­рапія.

Своєчас­но ви­яв­ле­на па­то­логія з бо­ку нер­во­вої си­сте­ми на ранній стадії доз­во­ляє вчас­но при­зна­чи­ти ефек­тивне ліку­ван­ня, індивіду­аль­ну про­гра­му ре­абілітації та по­пе­ре­ди­ти пе­рехід за­хво­рю­ван­ня в хронічну фор­му.

СантаЛен - медичний центр © 2015