Акція – до мінус 25% на прийом до хірурга або проктолога

 

Отримайте знижку!

Запишіться на прийом до хірурга або проктолога та пройдіть комплексне обстеження за акційною ціною зі знижкою до мінус 25%.

Запис на прийом

 • Консультація провідного проктолога – 440,00 (знижка 25%)
 • Консультація проктолога – 440,00 (знижка 10%)
 • Консультація провідного хірурга – 440,00 грн (знижка 25%)
 • Консультація хірурга – 440,00 грн (знижка 10%)
 • Консультація провідного проктолога +аноскопія – 690,00 грн (знижка 18%)
 • Консультація проктолога + аноскопія – 690,00 грн (знижка 8%)
 • Консультація провідного проктолога + аноскопія + ректороманоскопія – 750,00 грн (знижка 24%)
 • Консультація проктолога + аноскопія + ректороманоскопія – 750,00 грн (знижка 15%)

Акція діє до 15.08.2020. Поспішайте!

Наші лікарі:

 

Коли необхідно звернутися до проктолога?

 • Болі, свербіння в області заднього проходу і промежини;
 • Відчуття стороннього тіла в прямій кишці;
 • Шишки або ущільнення в задньому проході;
 • Кровотеча або домішки крові в калі;
 • Запор;
 • Здуття живота;
 • Помилкові позиви до дефекації;
 • Нетримання калу і газів.

Всі види обстеження та лікування проводяться відповідно чинним європейським протоколам, в комфортних умовах, з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Детальніше

*ціни вказані без урахування знижки

Як про­хо­дить прий­ом пр­ок­то­ло­га в ме­дич­но­му центрі «Сан­та­лен»?

1. Під час прий­о­му фахіве­ць про­ве­де огляд і вислу­хає скар­ги пацієнта. За до­по­мо­гою паль­пації врач досліджує ки­шеч­ник. Для цьо­го пацієнта укла­да­ють на ку­шет­ку і паль­ця­ми через че­рев­ну стінку про­щу­пу­ють киш­ку;

2. Потім лікар про­во­дить паль­це­ве досліджен­ня пря­мої киш­ки через задній отвір. Та­ким чи­ном, про­щу­пується аналь­ний ка­нал і най­б­лижчі до ньо­го відділи пря­мої киш­ки;

3. Для об­сте­жен­ня інших відділів ки­шеч­ни­ка за­сто­со­ву­ють інстру­мен­тальні ме­то­ди. Об­сте­жен­ня про­во­дять­ся за до­по­мо­гою спеціаль­них при­ладів – ано­ско­па, рек­то­ро­ма­но­ско­па, колоноскопа;

4. Ано­скопія – огляд аналь­но­го ка­на­лу через жорст­кий ту­бус до­в­жи­ною не більше 10 см. За до­по­мо­гою ано­ско­пии діагно­сту­ють­ся ге­мо­рой, поліпи, за­пальні зміни сли­зо­вої;

5. Рек­то­ро­ма­но­скопія – діагно­стич­на ен­до­скопічна про­це­ду­ра огля­ду про­світу пря­мої і ниж­ньої част­ки сиг­мо­вид­ної киш­ки. За до­по­мо­гою рек­то­ро­ма­но­скопії мож­на діагно­сту­ва­ти коліт, ге­мо­рой, ро­з­рос­тан­ня сли­зо­вої ки­шеч­ни­ка, тріщи­ни і свищі пря­мої киш­ки;

6. Відеколоноскопія – діагностична ендоскопічна процедура огляду поверхні товстої кишки. Метод є найбільш інформативним у діагностиці доброякісних та злоякісних новоутворень.

7. При необхідності лікар при­зна­чає ла­бо­ра­торні досліджен­ня: за­галь­но­клінічні досліджен­ня ка­лу, біохімічні досліджен­ня крові, дис­бак­теріоз та інші;

8. За ре­зуль­та­та­ми огля­ду, аналізу да­них ла­бо­ра­тор­них та інстру­мен­таль­них досліджень лікар-пр­ок­то­лог по­ста­вить діаг­ноз і при­зна­чить необхідне ліку­ван­ня – те­ра­пев­тичне або, при необхідності, хірургічне.

Запис на прийом

Рекомендації провідного фахівця

Радимо також звернути увагу на рокомендації нашого провідного лікаря проктолога, лікаря хірурга Ільченка Валерія Вікторовича щодо випадків, коли необхідно звернутися за консультацією до проктолога та хірурга:

Запис на прийом